Statut TMK

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  §1

Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwa Miłośników Kujaw i zwane jest dalej TMK. Jest organizacją społeczną.

§2

TMK działa na zasadach określonych w ustawach: prawo o stowarzyszeniach, o organizowaniu i prowadzeniu działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§3

TMK jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§4

TMK jest stowarzyszeniem dobrowolnym, samorządowym i trwałym, zrzeszającym swoich członków dla uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu. Działa na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury regionalnej.

 §5

Siedzibą TMK jest miasto Radziejów, terenem działania jest region Kujaw. TMK może też prowadzić działalność statutową poza obrębem regionu.

§6

TMK używa podłużnej pieczęci o treści:

Towarzystwo Miłośników Kujaw w Radziejowie, 88-200 Radziejów Kruszwicka 1″

II. CELE I ZADANIA ORAZ  ŚRODKI  I  FORMY DZIAŁALNOŚCI  TMK

§7

Cele TMK osiąga poprzez:

 1. podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu lokalnego, rozwój świadomości narodowej i regionalnej, obywatelskiej i kulturowej,
 2. upowszechnianie i wspieranie dorobku artystów działających w regionie w zakresie kultury i sztuki,
 3. podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych,
 4. diagnozowanie  potrzeb i   prezentowanie opinii środowisk społecznych i  twórczych odnośnie  życia kulturalnego, artystycznego,  oświatowego i naukowego w  Radziejowie i w regionie wobec różnych instytucji i władz    administracyjnych,
 5. prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez:
  • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
  • propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej,
  • w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów i prelekcji.
 6. prowadzenie działalności turystyczno-promocyjnej miasta, powiatu radziejowskiego i regionu Kujaw.

III.FORMY DZIAŁALNOŚCI

§ 8

 Podstawowymi formami działalności są:

 1. Sekcje tematyczne
  • sekcja naukowa:
   • inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działalności wydawniczej w dziedzinie kultury i sztuki oraz historii i tradycji regionalnej, szczególnie związanej z Kujawami i ziemia kujawską, w tym wydawanie drukiem niskonakładowych książek, katalogów, wystaw, wydawnictw okolicznościowych (działalność nieodpłatna),
  • sekcja twórczości regionalnej:
   • promowanie regionalnych twórców,
   • organizacja wystaw indywidualnych i zbiorowych (działalność nieodpłatna),
   • organizacja konkursów o charakterze regionalnym (działalność nieodpłatna),
   • organizacja spotkań z twórcami (działalność nieodpłatna).
  • inne sekcje w miarę potrzeb.
 2. Prowadzenie Izby Regionalnej.
 3. Wspieranie i promocja Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy” w Radziejowie.
 4. Wspieranie działalności instytucji osób prawnych w zakresie organizacji imprez kulturalnych.

IV .  CZŁONKOWIE , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 §9

Członkowie dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 10

Członkami zwyczajnymi TMK mogą zostać osoby, które ukończyły 16 lat, zgłosiły pisemną deklarację wstąpienia do TMK i zobowiązują się do regularnego (rocznie) opłacania składek członkowskich ustalonych przez Zarząd TMK.

 §11

 Składka musi być określona w deklaracji, płatna do końca roku obrotowego. Członek wspierający ma prawo do wydelegowania swego pełnomocnika na Walne Zebranie TMK.

§12

 Członkami honorowymi TMK mogą zostać osoby fizyczne szczególnie zasłużone, którymi godność tę nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu TMK.

§13

 Członkowie zwyczajni, honorowi i pełnomocni delegaci członków wspierających mają prawo do udziału w Walnych Zebraniach TMK  z prawem głosu i posiadają czynne i bierne prawo wyborcze władz TMK.

 §14

 Członkowie TMK zobowiązani są do:

 • stosowania postanowień niniejszego statutu, uchwał, regulaminów oraz zaleceń władz TMK
 • wspieranie i uczestnictwa w działalności TMK i zjednywania mu nowych członków.
 • pracy społecznej na rzecz TMK, a w szczególności realizowanej w formie wolontariatu.

§15

 Członkostwo TMK wygasa poprzez:

 • wystąpienie z TMK,
 • skreślenie z listy członków TMK.

§16

Wystąpienie z TMK może nastąpić w każdym czasie, przy czym członkostwo ustaje w ostatnim dniu miesiąca, w którym członek TMK złożył Zarządowi pisemne oświadczenie o wystąpieniu z TMK.

§17

Skreślenie z listy członków TMK może nastąpić na mocy uchwały Zarządu TMK w przypadku:

 • zalegania z opłatą składki członkowskiej mimo upomnień przez członka zwyczajnego TMK oraz w razie braku przejawów działalności członka wspierającego przez okres co najniżej 2 lat,
 • za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów TMK,
 • za działalność na szkodę TMK,
 • w razie popełnienia hańbiącego czynu.

Uchwała o określeniu członka z TMK nabiera mocy prawnej natychmiast po jej powzięciu Członkowi Skreślonemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania TMK.

V. WŁADZE TMK

 §18

 Władze TMK stanowią:

 • Walne Zebranie TMK.
 •  Zarząd TMK.
 • Komisja Rewizyjna.

§19

 Wybór władz TMK odbywa się na drodze głosowania jawnego chyba,  że Walne Zebranie postanowi inaczej. Kadencja władz TMK trwa cztery lata, a ich członkowie nie mogą pełnić etatowych płatnych funkcji w TMK.

 §20

 Zarząd ma prawo uzupełnić stan członków w czasie trwania kadencji w ilości nie przekraczającej  2/5  wybranych członków Zarządu.

W przypadku rezygnacji prezesa lub trzech członków Zarządu w trakcje trwającej kadencji, uzupełnienie Zarządu lub powołanie nowego następuje poprzez uchwałę Walnego Zebrania Członków.

Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne zebranie w terminie nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty ustąpienia prezesa lub trzeciego członka Zarządu.

 VI. WALNE ZEBRANIE

 §21

 Walne Zebranie jest najwyższą władzą TMK.

W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni, członkowie honorowi i członkowie wspierający przez Walne Zebrania.

Walne Zebrania zwoływane są w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

§22

 Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd według własnego uznania.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd winien zwołać:

 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • na wniosek pisemnej co najmniej 3/5 liczby członków Zarządu TMK.
 • w razie zgłoszenia przez Zarząd w trybie § 20
 •  na pisemny wniosek 51% zwyczajnych członków TMK.

W przypadkach, o których mowa w pkt. a) b) c) d) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania winno nastąpić w terminie 30 dni. Wnioski o zwołanie Walnego Zebrania powinny zawierać proponowany porządek dzienny.

§23

 Zwyczajne Walne Zebranie winno odbyć się co 4 lata.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu za ubiegły okres oraz wytyczenie kierunków działania TMK.
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej.
 • Ustalenie ogólnej polityki finansowej TMK.
 • Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie trybu wyboru władz.
 • Wybór władz TMK.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany sposobu jej likwidacji.
 •  Ustalenie wysokości składek członkowskich dla osób fizycznych jak i prawnych, oraz trybu ich poboru.
 • Zmiana Statutu Stowarzyszenia.
 • Wskazywanie w drodze uchwały członka Komisji Rewizyjnej umocowanego do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu”

 §24

 Zwyczajne Walne Zebranie, zawiadamiając o tym wszystkich członków pismem zwykłym lub listem elektronicznym (e-mail) na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania z podaniem porządku obrad, miejsca i terminu.

 • Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności 50% + 1 członków w I terminie, a w II terminie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych członków, z wyjątkiem spraw dotyczących rozwiązania TMK, o czym Statut stanowi osobno.
 • Uchwały Walnego Zebrania zapadają w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów (50% + 1 obecnych).

§25

 Na Walnym Zebraniu przedmiotem uchwał mogą być tylko te sprawy, które umieszczone zostały w porządku dziennym.

VII. ZARZĄD  TMK

 §26

 Zarząd TMK jest organem wykonawczym Walnego Zebrania, a zarazem naczelną władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami. Zarząd TMK może liczyć od 5-10 członków wybranych przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

§27

Posiedzenia plenarne Zarządu odbywające się, co najmniej dwa razy w roku.

Dla prawomocności uchwał posiedzenia plenarnego wymagana jest obecność 3/5 członków Zarządu.

Uchwały Zarządu, także w przypadku braku kworum, w kolejnym terminie podejmuje się zwykłą większością głosów. Dla prawomocności uchwał posiedzenie plenarnego wymagana jest obecność prezesa lub wiceprezesa.

W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.

§28

 Zarząd  na posiedzeniu plenarnym:

 • Ustala program działalności TMK w oparciu o statut odpowiednie uchwały Walnego Zebrania oraz czuwa nad realizacją tego programu.
 • Powołuje sekcje odpowiadające poszczególnym dziedzinom kultury i sztuki oraz zatwierdza ich regulaminy.
 • Decyduje o wszystkich sprawach nienależących do kompetencji innych władz TMK.
 • Uchwala roczny budżet i preliminarze oraz sporządza roczne sprawozdania z działalności statutowej i ogłasza je stosownie do obowiązujących ustaw.
 • Przyjmuje do TMK członków zwyczajnych i wspierających.
 • Zwołuje Walne Zebranie TMK.
 • Decyduje o podjęciu działalności gospodarczej, określa kierunki i formy jej organizacji i sprawuje nadzór merytoryczny.
 • Kieruje pracami TMK oraz zarządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
 • Sprawuje nadzór i opiekę nad działalnością sekcji i zespołów.
 • Czuwa nad przestrzeganiem przepisów Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz oraz członków TMK.
 • Reprezentuje TMK.
 • Mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów podróży.

§ 29

 Do organizacji działalności TMK Zarząd powołuje ze swego grona 5-osobowe Prezydium Zarządu, które między posiedzeniami Zarządu organizuje działalność TMK.

 1. W skład Prezydium Zarządu wchodzi prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik, 1 członek zarządu.
 2. Obowiązkiem skarbnika jest zbieranie składek członkowskich i ich rozliczanie.

 

VIII. KOMISJA  REWIZYJNA

 §30

 Komisja rewizyjna jest niezależnym od zarządu TMK organem Kontroli wewnętrznej, a jej członkowie:

 • nie mogą być członkami Zarządu TMK ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 • Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 • Mogą otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów podróży.

§ 31

 Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród przewodniczącego, jego zastępcą i sekretarza.

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

 • Kontrola działalności statutowej i finansowej Zarządu TMK i sporządzanie sprawozdań pokontrolnych co najmniej raz, co roku.
 • Kontrola wykonania uchwał Walnego Zebrania i Zarządu TMK.
 • Składanie wniosków na Walnym Zebraniu w sprawie udzielenia Zarządowi TMK absolutorium.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów (50 % + 1 obecnych).

§32

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo w czasie trwania kadencji uzupełnienia stanu członków w liczbie dwóch.
 2. W przypadku rezygnacji 3 członków Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje poprzez Walnego Zebrania Członków.

 

IX.MAJĄTEK TMK I SPOSÓB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ

§ 33

 TMK jako osoba prawna może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, zawierać wszelkiego rodzaju umowy, przyjmować zapisy, darowizny, spadki oraz korzystać z ofiarności publicznej.

Umowy, pełnomocnictwa i inne akty prawne podpisuje w imieniu Zarządu 2 członków Zarządu.

Dokumenty finansowe wymagają podpisu Prezesa lub V-c prezesa.

Majątek TMK stanowią fundusze oraz majątek Izby Regionalnej.

Majątek TMK stanowią:

 •  składki członkowskie,
 • darowizny
 • przychody z form odpłatnej działalności statutowej

TMK może otrzymywać dotacje celowe/

Cały uzyskany przez TMK dochód jest przeznaczony wyłącznie na działalność statutową.

Wyklucza się możliwość:

 •  dzielenia pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem TMK w stosunku do członków TMK, członków władz TMK.
 • przekazywania majątku TMK na rzecz swoich członków, członków władz TMK.
 • Wykorzystywanie majątku TMK na rzecz członków, członków władz TMK.
 • Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie TMK, członkowie władz TMK.

§34

Podstawą gospodarki finansowej okresu sprawozdawczego jest preliminarz wydatków i wpływów uchwalony przez Zarząd. Rokiem Obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 35

 W swej działalności TMK stosuje przepisy o rachunkowości i odpowiednich ustaw podatkowych.

§36

 Zarząd TMK w formie uchwał podejmuje decyzje dotyczące nabywania i obciążania majątku nieruchomego TMK, przyjmowania darowizn i zapisów.

X. ORGANY POMOCNICZE TMK

 §37

 

Zarząd TMK może powołać:

 • Specjalistyczne Sekcje,
 • Zespoły doradcze TMK
 • Kluby skupiające środowiska twórcze działające w oparciu o własne regulaminy.

§38

 Sekcje TMK mogą być powołane przez Zarząd dla realizacji poszczególnych zadań TMK przewidzianych niniejszym Statutem.

§39

 Sekcje działają na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd.

§40

Zespoły doradcze TMK mogą być powołane przez Zarząd TMK. Zadaniem ich jest rozpatrywane i opiniowanie spraw przedłożonych przez Zarząd TMK.

XI.ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZYWANIA TMK

§41

 W razie rozwiązywania TMK Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku TMK oraz wybierze Komisję Likwidacyjną dla przeprowadzenia spraw związanych z likwidacją.

Uchwała Walnego Zebrania TMK w przedmiocie przekazywania majątku wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

§42

 Uchwały o zmianie statutu i likwidacji TMK zapadają przy obecności co najmniej połowy członków w terminie pierwszym i przy obecności 1/3 członków w terminie drugim.

Do ważności uchwał w obu przypadkach wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych na zebraniu członków.

Możliwość komentowania została wyłączona.